Statut


Notice: Undefined offset: 0 in /home/rownichocrozni/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 343

Statut Fundacji

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja o nazwie Równi, Choć Różni zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Paweł Błachowicz, zamieszkałego w Międzygórze, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Urszulę Makarska
w kancelarii notarialnej w Kłodzku, ul. Boh. Getta nr 1, w dniu 27.10.2005r. pod numerem repertorium „A” nr 11011/2005

2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona

§ 2

Fundacja jest organizacją pozarządową o charakterze non profit

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka

2. Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów i misji Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa miejscowego

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

4. Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne w postaci placówek terenowych na zasadach określonych w statucie Fundacji

5. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony

§ 4

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, pozycji z numerem 203) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), a także postanowień niniejszego Statutu

§ 5

Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób działających na rzecz Fundacji. Do prowadzenia swoich spraw i realizacji zadań może ona zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym
i podmiotom gospodarczym

§ 6

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 7

Fundacja może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami

§ 8

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych

§ 9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej
i Sportu
§ 10

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację

Rozdział II Cele i formy działania Fundacji

§ 11

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu w zakresie działań wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

1. integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony
dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem
i rozwiązywaniem problemów tej integracji

2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3. promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności Wolontariatu
Europejskiego, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami

4. działalność charytatywno – opiekuńcza

5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

6. krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

8. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11. ochrona i promocja zdrowia

12. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

13. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

15. nauka, edukacja, oświata i wychowanie

16. działalność związana z wyżywieniem

17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej mającej na celu profilaktykę prozdrowotną
18. działalność na rzecz mniejszości narodowych

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych,
warsztatowych, konferencji, obozów, kolonii, wystaw, imprez, akcji promocyjnych
i informacyjnych oraz wypoczynku grupowego i indywidualnego
2. organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze
społecznym, kulturalnym i informacyjnym
3. prowadzenie konkursów i plebiscytów, wyróżnianie osób oraz instytucji
społecznie aktywnych
4. gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych
5. współpracę z innymi organizacjami i środowiskami wspierającymi inicjatywy
lokalne
6. popularyzowanie ciekawych inicjatyw z zakresu edukacji dzieci i młodzieży
7. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów dobroczynnych
8. działalność wydawnicza
9. szkolenia specjalistów różnych dziedzin, dzięki którym możliwe będzie
realizowanie i osiąganie celów Fundacji
10. tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Fundacji
11. wspieranie działalności organizatorów badań naukowych, sportu i turystyki, edukacji nieformalnej oraz z zakresu ochrony zdrowia i środowiska
12. skupianie wokół idei zawartej w misji Fundacji ludzi z różnych sfer
i środowisk i współpraca z nimi na rzecz pożytku lokalnej społeczności
13. ciągły, konsekwentnie realizowany proces promowania działań służących
rozwojowi społeczno- gospodarczemu regionu
14. gromadzenie i rozdzielanie funduszy w dziedzinie rozwoju społeczno –
gospodarczego
15. promowanie idei integracji europejskiej i realizowanie programów z nią
związanych
16. pozyskiwanie funduszy strukturalnych
17. prowadzenie programów grantowych i stypendialnych
18. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego
19. likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
20. pomoc materialna i merytoryczna rodzinom ubogim i patologicznym
21. prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum a także innych form kształcenia
22. udzielanie stypendiów i wspomaganie finansowe oraz rzeczowe dzieci
i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych lub wyróżniających się w obszarach edukacyjnych i/lub sportowych, a zwłaszcza uczących się w szkołach prowadzonych przez Fundację
23. działalność związana z wyżywieniem
24. organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz innych form aktywności ruchowej, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży zagrożonych wadami postawy
25. prowadzenie szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu
26. udział we współzawodnictwie sportowym o randze regionalnej, ponadregionalnej oraz międzynarodowej
27. promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej
28. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych

29. udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz
wszelkich kosztów z tym związanych, w tym podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych lub przystosowawczych do normalnego funkcjonowania
30. aktywizacja osób niepełnosprawnych jako wolontariuszy
31. organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa
32. promowanie regionu dolnośląskiego
33. aktywizowanie młodzieży i zachęcanie do udziału we wszelkich formach edukacji formalnej i nieformalnej
34. pobudzanie aktywności społecznej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego
35. przeciwdziałanie ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji
36. przeciwdziałanie ubóstwu i patologii
37. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej i edukacja w zakresie praw obywatelskich
38. stworzenie i prowadzenie centrum integracji społecznej
39. wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych
w zakresach objętych celami Fundacji
40. zakup pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych
41. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki
42. organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
43. finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym
44. wszechstronne wspieranie, w tym pomoc finansowa, rzeczowa osobom potrzebującym, a także ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
45. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji
§ 12 a

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony
dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem
i rozwiązywaniem problemów tej integracji
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych
3. Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności Wolontariatu
Europejskiego, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami
4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych jako wolontariuszy
5. Organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa
6. Pobudzanie aktywności społecznej, propagowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego
7. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych
w zakresach objętych celami Fundacji
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych,
warsztatowych, konferencji, obozów, kolonii, wystaw, imprez, akcji promocyjnych
i informacyjnych oraz wypoczynku grupowego i indywidualnego
9. Organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze
społecznym, kulturalnym i informacyjnym
10. Prowadzenie konkursów i plebiscytów, wyróżnianie osób oraz instytucji
społecznie aktywnych
11. Współpraca z innymi organizacjami i środowiskami wspierającymi inicjatywy
lokalne
12. Popularyzowanie ciekawych inicjatyw z zakresu edukacji dzieci i młodzieży
13. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów dobroczynnych
14. Działalność wydawnicza
15. Szkolenia specjalistów różnych dziedzin, dzięki którym możliwe będzie
realizowanie i osiąganie celów Fundacji
16. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Fundacji
17. Wspieranie działalności organizatorów badań naukowych, sportu i turystyki, edukacji nieformalnej oraz z zakresu ochrony zdrowia i środowiska
18. Skupianie wokół idei zawartej w misji Fundacji ludzi z różnych sfer
i środowisk i współpraca z nimi na rzecz pożytku lokalnej społeczności
19. Ciągły, konsekwentnie realizowany proces promowania działań służących
rozwojowi społeczno- gospodarczemu regionu
20. Promowanie idei integracji europejskiej i realizowanie programów z nią
związanych
21. Prowadzenie programów grantowych i stypendialnych
22. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
23. Pomoc materialna i merytoryczna rodzinom ubogim i patologicznym
24. Prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum a także innych form kształcenia
25. Udzielanie stypendiów i wspomaganie finansowe oraz rzeczowe dzieci
i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych lub wyróżniających się w obszarach edukacyjnych i/lub sportowych, a zwłaszcza uczących się w szkołach prowadzonych przez Fundację
26. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
27. Działalność związana z wyżywieniem
28. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej mającej na celu profilaktykę prozdrowotną
29. organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz innych form aktywności ruchowej, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży zagrożonych wadami postawy
30. prowadzenie szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu
31. udział we współzawodnictwie sportowym o randze regionalnej, ponadregionalnej oraz międzynarodowej
32. promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej
33. udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym związanych, w tym podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych lub przystosowawczych do normalnego funkcjonowania
34. promowanie regionu dolnośląskiego
35. aktywizowanie młodzieży i zachęcanie do udziału we wszelkich formach edukacji formalnej i nieformalnej
36. przeciwdziałanie ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji
37. przeciwdziałanie ubóstwu i patologii
38. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej i edukacja w zakresie praw obywatelskich
39. stworzenie i prowadzenie centrum integracji społecznej
40. zakup pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych
41. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki
42. organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci
i młodzieży
43. finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym
44. wszechstronne wspieranie, w tym pomoc finansowa, rzeczowa osobom potrzebującym, a także ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
45. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji
§ 12 b

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. Integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony
dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem
i rozwiązywaniem problemów tej integracji
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych
3. Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności Wolontariatu
Europejskiego, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami
4. Aktywizacja osób niepełnosprawnych jako wolontariuszy
5. Organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa
6. Pobudzanie aktywności społecznej, propagowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego
7. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych
w zakresach objętych celami Fundacji
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych,
warsztatowych, konferencji, obozów, kolonii, wystaw, imprez, akcji promocyjnych
i informacyjnych oraz wypoczynku grupowego i indywidualnego
9. Organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych) o charakterze
społecznym, kulturalnym i informacyjnym
10. Prowadzenie konkursów i plebiscytów, wyróżnianie osób oraz instytucji
społecznie aktywnych
11. Współpraca z innymi organizacjami i środowiskami wspierającymi inicjatywy
lokalne
12. Popularyzowanie ciekawych inicjatyw z zakresu edukacji dzieci i młodzieży
13. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów dobroczynnych
14. Działalność wydawnicza
15. Szkolenia specjalistów różnych dziedzin, dzięki którym możliwe będzie
realizowanie i osiąganie celów Fundacji
16. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Fundacji
17. Wspieranie działalności organizatorów badań naukowych, sportu i turystyki, edukacji nieformalnej oraz z zakresu ochrony zdrowia i środowiska
18. Skupianie wokół idei zawartej w misji Fundacji ludzi z różnych sfer
i środowisk i współpraca z nimi na rzecz pożytku lokalnej społeczności
19. Ciągły, konsekwentnie realizowany proces promowania działań służących
rozwojowi społeczno- gospodarczemu regionu
20. Promowanie idei integracji europejskiej i realizowanie programów z nią
związanych
21. Prowadzenie programów grantowych i stypendialnych
22. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
23. Pomoc materialna i merytoryczna rodzinom ubogim i patologicznym
24. Prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum a także innych form kształcenia
25. Udzielanie stypendiów i wspomaganie finansowe oraz rzeczowe dzieci
i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych lub wyróżniających się w obszarach edukacyjnych i/lub sportowych, a zwłaszcza uczących się w szkołach prowadzonych przez Fundację
26. Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
27. Działalność związana z wyżywieniem
28. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej mającej na celu profilaktykę prozdrowotną
29. organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz innych form aktywności ruchowej, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży zagrożonych wadami postawy
30. prowadzenie szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu
31. udział we współzawodnictwie sportowym o randze regionalnej, ponadregionalnej oraz międzynarodowej
32. promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej
33. udzielanie wsparcia finansowego niepełnosprawnym i chorym w pokryciu kosztów leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji domowej oraz wszelkich kosztów z tym związanych, w tym podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych lub przystosowawczych do normalnego funkcjonowania
34. promowanie regionu dolnośląskiego
35. aktywizowanie młodzieży i zachęcanie do udziału we wszelkich formach edukacji formalnej i nieformalnej
36. przeciwdziałanie ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji
37. przeciwdziałanie ubóstwu i patologii
38. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej i edukacja w zakresie praw obywatelskich
39. stworzenie i prowadzenie centrum integracji społecznej
40. zakup pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych
41. finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki
42. organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci
i młodzieży
43. finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym
44. wszechstronne wspieranie, w tym pomoc finansowa, rzeczowa osobom potrzebującym, a także ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
45. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji

§ 13

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie działań określonych w § 12. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych
lub celów statutowych, o których mowa w art. 8 ust 2 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczany na realizację jej celów statutowych

Rozdział III Majątek i gospodarka finansowa Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowią: kapitał statutowy w wysokości 1 000 zł
(jeden tysiąc), środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania

§ 15

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków i zapisów

b) dotacji i subwencji oraz grantów

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

e) odsetek, dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji

f) środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

g) działalności odpłatnej pożytku publicznego, nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa

h) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§ 16

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

§ 18

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji,
włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem

§ 19

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji mogą uzyskać tytuł sponsora Fundacji. Zasady i warunki przyznawania tytułu sponsora Fundacji określa uchwałą Rada Fundacji

§ 20

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej
i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej jest przy pomocy rachunkowo wyodrębnionych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 21
Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Rada Programowa

3. Zarząd Fundacji

§ 22

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób

2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora

3. Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata

4. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez swoich
przedstawicieli

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa, śmierci członka rady lub odwołania przez upływem kadencji
przez Fundatora

7. Fundator na miesiąc przed upływem kadencji Rady Fundacji wybiera nowy skład Rady Fundacji na następną kadencję

8. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego regulaminu organizacyjnego
ustalonego przez Fundatora

9. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębnym
od Zarządu

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji

11. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
za rok poprzedni

§ 23

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie

3. Rada Fundacji może powoływać komisje

4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą członkowie Zarządu w celu składania wyjaśnień

§ 24

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego
lub Zastępcy Przewodniczącego

2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie i zmian w składzie Zarządu zapadają
większością 2/3 ważnie oddanych głosów, uchwała o połączeniu z inną Fundacją
oraz likwidacji Fundacji zapadają większością 3 ważnie oddanych głosów

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad
działalnością Fundacji, a w szczególności:

1. Zatwierdzanie programu działania Fundacji

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji

3. Ustalanie wytycznych dla Zarządu w zakresie sposobu rozdziału
zgromadzonych środków

4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i członków
Rady Programowej Fundacji

5. Ustalanie form ewentualnego zatrudnienia i wynagrodzenia członków
Zarządu Fundacji

6. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji, nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Fundacji

7. Uchwalanie statutów prowadzonych szkół

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia, połączenia lub przystąpienia do spółek i innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich

9. Uchwalanie zmian w statucie Fundacji

10. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji

11. Udzielanie poszczególnym członkom Zarządu Fundacji absolutorium za okresy roczne

12. Zatwierdzanie regulaminów przyznawania stypendiów przez Fundację

13. Kontrola działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku następnego

14. Podejmowanie uchwał w sprawach prawnych dokonywanych między Fundacją
a członkiem zarządu oraz reprezentowanie Fundacji przy tych czynnościach.
Do reprezentowania Fundacji wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
Rada może ustanawiać pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności w relacji
z członkami Zarządu Fundacji. Zasady i warunki dokonania tych czynności Rada określa w pełnomocnictwie

§ 26

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§ 26a

1. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji. Członków Rady Programowej powołuje Rada Fundacji na czas nieokreślony

2. Zarząd Fundacji może wnioskować do Rady Fundacji o przyjęcie w poczet Rady Programowej osób szczególnie zasłużonych dla edukacji

3. Do zadań Rady Programowej należy:

a) ocena skuteczności działań Fundacji na jej polach działania
b) określanie priorytetów w planowanych działaniach Fundacji
c) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji i Zarządu
d) wspieranie merytoryczne Fundacji przy realizacji kolejnych celów statutowych

§ 27

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy

2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
O liczbie członków Zarządu rozstrzyga Rada podejmując stosowną uchwałę

3. Do Zarządu nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat

5. Pracą Zarządu kieruje Prezes

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa regulamin
organizacyjny zatwierdzony przez Radę Fundacji

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

§ 28

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane
z działalnością Fundacji niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji
Zarząd Fundacji wykonując swoje uprawnienia:

1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem

2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz

3. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy na rzecz Fundacji

4. Zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji

5. Powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji

6. Wnioskuje o tworzenie i likwidację oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji

7. Przygotowuje programy działania Fundacji

8. Uchwala roczne plany pracy, sporządza budżet oraz czuwa nad ich realizacją

9. zatwierdza statut szkół i przedszkoli prowadzonych przez Fundację

10. Określa cele i zadania dla placówek terenowych Fundacji

§ 29

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach, każdy członek Zarządu może składać samodzielnie

Rozdział V Jednostki organizacyjne Fundacji

§ 30
1. Placówki terenowe są tworzone i likwidowane w drodze uchwały Rady Fundacji
2. Placówki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji i podlegają
w całości władzom Fundacji
3. Placówki terenowe realizują cele i zadania w ramach działalności statutowej Fundacji w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w statucie Fundacji
4. Zakres zadań i odpowiedzialności placówki określa Zarząd Fundacji
5. Placówki terenowe są jednostkami wyodrębnionymi organizacyjnie, działającymi na ograniczonym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.
6. Placówki terenowe posiadają uprawnienia w zakresie prawa pracy i są pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy
7. Placówka dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi i rzeczowymi umożliwiającymi realizację przydzielonych jej zadań, w tym organizację pracy
i kierowanie jej procesem
8. Placówki terenowe w celu realizacji swych zadań współpracują z organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi
9. Placówką terenową kieruje dyrektor. Powierzenie funkcji dyrektora jednostki następuje w umowie o pracę zawartej przez Zarząd.
Dyrektor placówki podlega bezpośrednio Zarządowi Fundacji.
10. Do zadań dyrektora placówki terenowej należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych Fundacji w ramach zakresu działania placówki
b) efektywne i odpowiedzialne zarządzanie placówką i jej pracownikami
c) racjonalne wykorzystywanie przydzielonych zasobów materialnych, w tym zaciąganie zobowiązań do wysokości nie wykraczającej poza zasoby, którymi dysponuje placówka
11. Zarząd udziela dyrektorowi placówki pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz Fundacji

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 31

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i decyzji
o likwidacji Fundacji

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji

3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji decyduje Rada
Fundacji w drodze uchwały podjętej w trybie § 24 punkt 1 na wniosek Zarządu
Fundacji i za zgodą Fundatora

4. O wszczęciu likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 

Dodaj komentarz